BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 4319/BGTVT-QLXD
V/v: đẩy nhanh công tác GPMB, Dự án đầu tư xây dựng cầu Phùng trên QL32

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2009

Kính gửi: UBND Thành phố Hà Nội.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phùng –QL32 được Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3573/QĐ-BGTVT ngày26/9/2005 với thời gian thi công là 22 tháng (Quyết định số 2784/QĐ-BGTVT ngày12/9/2007). Dự án được giao Ban QLDA 2 (Cục Đường bộ Việt Nam) làm đại diện Chủđầu tư và được khởi công từ ngày 23/3/2008. UBND huyện Đan Phượng và UBND huyệnPhúc Thọ được giao làm Chủ đầu tư tiểu dự án GPMB dự án xây dựng cầu Phùng(Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 của UBND tỉnh Hà Tây).

Đến nay dự án đã thực hiện được 15 tháng (2/3 thời gian thicông), các Nhà thầu đang tập trung máy móc nhân lực khẩn trương thi công hoànthành dự án đúng tiến độ. Công tác GPMB đã được chính quyền địa phương huyệnĐan Phượng và Phúc Thọ quan tâm phối hợp đạt được một số kết quả nhất định,nhưng công tác GPMB vẫn rất chậm so với yêu cầu về tiến độ Dự án.

Theo báo cáo của Ban QLDA2, trước yêu cầu cấp bách cần cómặt bằng để thi công, Ban QLDA2 đã có các Văn bản số 966/PID8 ngày 27/10/2008,số 1103/PID8 ngày 07/11/2008, số 1366/BQLDA2 -PID8 ngày 01/12/2008 và số 866/BQLDA2 -PID8 ngày 03/4/2009 gửi các địa phương đề nghị đẩy nhanh tiến độGPMB nhưng đến nay công tác GPMB vẫn còn nhiều vướng mắc (vướng 06 hộ đất thổcư thuộc huyện Đan Phượng, 400m mặt bằng thuộc huyện Phúc Thọ và một số côngtrình hạ tầng kỹ thuật khác chưa được di chuyển…).

Nếu mặt bằng thi công không được bàn giao kịp thời, tiến độthi công các mố trụ cầu Phùng (trụ T3,T4, T19, T20, T21 và các mố Mo, M22) sẽbị chậm, gây ảnh hưởng đến toàn dự án, phát sinh những chi phí không đáng có vàlàm lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Trước tình hình cấp bách trên, Bộ GTVT đề nghị UBND Thànhphố Hà Nội chỉ đạo UBND huyện Đan Phượng và huyện Phúc Thọ quyết liệt tiến hànhcông tác GPMB và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các nhà thầu triển khai thi côngđảm bảo tiến độ Dự án, kịp thời đưa công trình vào khai thác để chào mừng Đạilễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Bộ GTVT rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp chặt chẽ củaUBND Thành phố Hà Nội./.

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (để b/c);
VP Chính phủ;
VP Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long;
Cục Đường bộ Việt Nam;
Ban QLDA2;
Lưu: VT, QLXD (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường