BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------------
V/v: Nhập khẩu tài sản di chuyển
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
----------------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2011

Kính gửi: Công ty TNHH Tiếp vận Việt Lào
(Địa chỉ: C7, ngõ 10, phố Ao Sen, Hà Đông, Hà Nội)
Trả lời công văn số 03/VLL /2011 ngày 08/08/2011 của Công ty TNHH Tiếp vận Việt Lào về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ nội dung quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 35, Mục 4, Chương II Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thì cá nhân là người nước ngoài đưa tài sản di chuyển vào Việt Nam để phục vụ nhu cầu công tác, sinh hoạt và chuyển tài sản di chuyển ra khỏi Việt Nam khi kết thúc công tác không phải xin giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu đối với tài sản di chuyển.
Tổng cục Hải quan trả lời để công ty TNHH Tiếp vận Việt Lào được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh