BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4319/TCHQ-GSQL
V/v doanh nghiệp nhận gia công tự cung ứng nguyên phụ liệu phục vụ hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Công ty Dược TW Huế

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 465/CV /CTDH ngày 20 tháng 8 năm 2003 của Công ty Dược TW Huế ghi ở trích yếu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc doanh nghiệp gia công tự cung ứng nguyên phụ liệu để phục vụ hợp đồng gia công được quy định tại điểm 3a, mục II. Tông tư 18/1998/TT-BTM ngày 28 tháng 8 năm 1998 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài.

Về thủ tục hải quan được quy định tại điểm 9, mục A, Phần III, Thông tư số 07/2000/TT-TCHQ ngày 02 tháng 11 năm 2000 của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị Công ty Căn cứ vào quy định nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Dược TW Huế biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính