BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 432/BXD-HĐXD
V/v: về lệ phí thẩm định đầu tư

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: Hội Nông Dân Việt Nam.

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 52 CV/HNDTW ngày02/02/2012 của Hội Nông dân Việt Nam hỏi về lệ phí thẩm định đầu tư. Sau khinghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1.Việc thẩm định, thẩm tra dự án, thẩm định, thẩm tra thiếtkế bản vẽ thi công được thực hiện theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Lệ phí thẩm định dự án đầu tư quy định tại Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp vàquản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (trước đây là Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp vàsử dụng lệ phí thẩm định đầu tư).

3. Theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trìnhthì chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật đối với thiết kế3 bước hoặc thiết kế bản vẽ thi công đối với thiết kế 2 bước. Chủ đầu tư có thểthuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra thiết kế trước khi phê duyệt.Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán được xác định theo hướng dẫn tại Quyết địnhsố 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phíquản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Đề nghị Hội Nông dân Việt Nam nghiên cứu, đồng thời thuê tưvấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện theo quy định của pháp luật hiệnhành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ HĐXD (V.A.M - 04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh