BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 432/BXD-KTXD
V/v: Chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình.

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 49/SXD-QLXD ngày 3/2/2009 củaSở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng về chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựngcông trình sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình. Sau khi xem xét, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Chi phí công tác lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựngcông trình được hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xâydựng. Định mức chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình xácđịnh bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị chưa có thuế giá trịgia tăng trong dự toán của báo cáo kinh tế - kỹ thuật được duyệt. Trường hợp sửdụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền banhành thì định mức chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trìnhnêu trên được điều chỉnh (nhân) với hệ số k=0,65.

Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình cho các công trình xây dựngđã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành tại các Quyết định số 13/2008/QĐ-BXDngày 23/10/2008, Quyết định số 14/2008/QĐ-BXD ngày 30/10/2008...

Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chứcthực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn