TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 432/GSQL-TH
V/v xác minh chữ ký mẫu E

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1563/HQHCM-GSQLngày 14/5/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xác minh chữ ký các C/Omẫu E số tham chiếu E133600010770004 cấp ngày 24/12/2012 và E134100071930059cấp ngày 19/4/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Qua kiểm tra và đối chiếu với mẫuchữ ký lưu tại Tổng cục Hải quan, chữ ký trên các C/O mẫu E dẫn trên không cótrong danh sách bộ mẫu dấu và chữ ký gốc của cơ quan và người có thẩm quyền cấpC/O mẫu E của Trung Quốc đã được Tổng cục Hải quan thông báo tại công văn số 2963/TCHQ-GSQL ngày 14/6/2012. Đề nghị đơn vị thực hiện thủ tục từ chối C/O mẫuE nêu trên theo quy định. Tổng cục Hải quan sẽ thông báo cho cơ quan cấp C/OTrung Quốc về trường hợp này.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn