BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 432/TCHQ-KTTT
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất, thương mại,dịch vụ Bình Khiêm
 (92 Lô E Chợ lớn, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 02/2008-CV ngày 16/12/2008 của Công tyTNHH sản xuất, thương mại, dịch vụ Bình Kiêm về việc áp dụng thuế suất thuế giátrị gia tăng (GTGT) 0% đối với hàng hoá xuất khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ điểm 1.1, Mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTCngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về thuế GTGT; Quyết định số 928/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối vớihàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ, thì:

Trường hợp Công ty TNHH sản xuất, thương mại, dịch vụ BìnhKhiêm là doanh nghiệp xuất khẩu sản xuất bán hàng hoá cho thương nhân nướcngoài nhưng giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam (theo chỉ định củathương nhân nước ngoài) để làm nguyên liệu gia công cho thương nhân nước ngoàitheo hình thức xuất khẩu tại chỗ được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH sản xuất, thươngmại, dịch vụ Bình Khiêm biết./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông