THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------
V/v: Phân công Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 633/BVHTTDL-TCTDTT ngày 07 tháng 3 năm 2014) về việc phân công Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:
1. Phân công Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5.
2. Các thành viên khác của Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5 thực hiện theo Quyết định số 2177/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam, trong đó sớm phân công cụ thể đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5.
3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thông báo chính thức với Hội đồng Olympic châu Á và các cơ quan liên quan về việc phân công nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, NG, CA, NV;
- UBND các tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bình Thuận;
- Ủy ban Olympic Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, V.III, QHQT, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3), PMC
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng