VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 432/VPCP-V .I
V/v xử lý việc báo Quân đội nhân dân nêu

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

Báo Quân đội nhândân ngày 10 tháng 01 năm 2008 có bài "Rút ruột công quỹ hơn 8,6 tỷ đồngtại Trà Vinh: Chưa xử lý nghiêm minh lãnh đạo 3 đơn vị sai phạm" nêu việcCông an tỉnh Trà Vinh và Thanh tra tỉnh Trà Vinh đã phát hiện lãnh đạo 3 đơnvị: Công ty Cấp thoát nước; Trung tâm khuyến ngư; Chi cục Trồng trọt, bảo vệthực vật tỉnh Trà Vinh, thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái, lập quỹ trái phép vàđã "rút ruột" công quỹ số tiền 8,6 tỷ đồng. Mặc dù vậy, đến nay vẫnchưa được cấp có thẩm quyền xử lý đúng người, đúng tội, gây bất bình trong xãhội. Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban nhândân tỉnh Trà Vinh kiểm tra việc báo Quân đội nhân dân nêu, báo cáo kết quả lênThủ tướng Chính phủ trong tháng 2 năm 2008.

Văn phòng Chính phủxin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- VP BCĐTW về PCTN;
- Báo Quân đội nhân dân;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản; các Vụ: TTTTBC, Website CP, TH;
- Lưu: VT, V.I (3) ĐH. 14

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc