TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 4321/HQHCM-TXNK
V/v vướng mắc chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

Hiện nay, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phát sinh một số vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Để có cơsở giải quyết cho doanh nghiệp. Cục Hải quan TP. HCM báo cáo Tổng cục Hải quan hướng dẫn đối với các vướng mắc sau:

1. Thuế suất thuế GTGT mặt hàng thuốc, thiết bị,dụng cụ, hóa chất, vật tư xét nghiệm dùng trong Y tế:

Vướng mắc thuế suất thuế GTGT đối với các mặt hàng nêu trên đã được Cục Hải quan TP.HCM báo cáo Tổng cục Hải quan tại công văn số 3099/HQHCM-TXNK ngày 26/8/2014 và công văn số 3231/HQHCM-TXNK ngày 08/9/2014.

Theo điểm 4 công văn số 12886/TCHQ-TXNK ngày23/10/2014 của Tổng cục Hải quan, vướng mắc nêu trên đang được Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) tổng hợp chung để hướng dẫn thực hiện thống nhất.

Đến nay (ngày 01/12/2014) Cục Hải quan TP.HCM chưa nhận được hướng dẫn thống nhất từ Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

Theo quan điểm của Cục Hải quan TP.HCM trường hợp hàng hóa nhập khẩu có văn bản xác nhận của Bộ Y tế là thuốc, vật tư, hóa chất xét nghiệm, thiết bị, dụng cụ... dùng trong y tế thì áp dụng mức thuế suất thuếGTGT là 5%.

2. Vướng mắc chính sách thuế hàng tạm nhập táixuất để trưng bày:

Cục Hải quan TP.HCM phát sinh trường hợp công tyTNHH LD khách sạn PIaza ký thỏa thuận với đối tác nước ngoài (cùng tập đoàn) mượn hình chụp nữ diễn viên Brigitte Bardot để trưng bày tại khách sạn. Doanh nghiệp nhập khẩu theo loại hình tạm nhập, sau khi trưng bày doanh nghiệp đã tái xuất và có văn bản đề nghị hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Qua kiểm tra hồ sơ, trường hợp của doanh nghiệp không thuộc đối tượng được miễn thuế và hoàn thuế theo quy định tại khoản 1Điều 100; khoản 6 và khoản 9 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính, Cục Hải quan TP.HCM không có cơ sở để giải quyết hoànthuế cho doanh nghiệp.

Về nguyên tắc hàng hóa tạm nhập đã thực tái xuấtthì được hoàn thuế nhập khẩu (đã nộp) và không phải nộp thuế xuất khẩu. Theo giải trình của doanh nghiệp trường hợp nêu trên đăng ký theo loại hình tạm nhập tái xuất là phù hợp, Cục Hải quan TP.HCM đề xuất thực hiện kiểm tra trước,trường hợp xác định hàng hóa đã thực tái xuất thì giải quyết hoàn thuế chodoanh nghiệp.

3. Thời hạn nộp thuế hàng đem về bảo quản:

Tại Cục Hải quan TP.HCM phát sinh trường hợp côngty TNHH TM&XD Thành Hoàng nhập khẩu 02 chiếc xe ô tô tải Van theo tờ khai số 32/NKDO /C02L ngày 05/01/2010. Doanh nghiệp đã được giải quyết mang hàng về bảo quản để chờ kết quả đăng kiểm.

Do vướng mắc kéo dài trong việc xác định xe nhập khẩu là xe ô tô tải Van, doanh nghiệp gặp vướng mắc trong việc tính thuế, nộpthuế để thông quan hàng hóa.

Theo công văn số 4641/ĐKVN-VAQ ngày 22/10/2014 củaCục Đăng kiểm Việt Nam, Chi cục Hải quan xác định loại phương tiện NK và xác định số tiền thuế và tiền chậm nộp doanh nghiệp phải nộp.

Căn cứ quy định tại điểm b.4 khoản 2 Điều 18 Thôngtư số 194/2010/TT-BTC thời hạn nộp thuế đối với trường hợp trên là 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai.

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 20 Thông tư số128/2013/TT-BTC :

“Đối với tờ khai hải quan đăng ký trước ngày01/7/2013 nhưng thông quan hoặc giải phóng hàng sau ngày 01/7/2013, thì áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13

Lô hàng nêu trên đăng ký tờ khai NK trước ngày01/7/2013, đã được giải quyết cho đem về bảo quản nhưng đến thời điểm này chưa được thông quan, giải phóng hàng thì có được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC hay không?

Theo quan điểm của Cục Hải quan TP.HCM, việc xác định loại phương tiện nhập khẩu kéo dài đã gây khó khăn lớn cho doanh nghiệp. Hàng hóa được đem về bảo quản phải đảm bảo nguyên trạng và đáp ứng các quy định về giám sát của Tổng cục Hải quan, doanh nghiệp không được tiêu thụ và sử dụng hàng hóa cho đến khi hàng hóa được thông quan. Theo đó, trường hợp kiểm tra doanh nghiệp chấp hành đúng quy định về việc mang hàng về bảo quản thì thời hạn nộp thuế được xác định theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC nêu trên.

Cục Hải quan TP.HCM báo cáo cho Tổng cục Hải quan các vướng mắc nêu trên để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục (để b/c);
- Công ty TNHH LD khách sạn Plaza;
- Công ty TNHH TM&DV găng tay HTC;
- Công ty TNHH Hoàng Đức;
- Công ty TNHH TM&XD Thành Hoàng;
- Các đơn vị (để theo dõi);
- Lưu: VT, TXNK (05b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Nghiệp