Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 4321 TC/TCT NGÀY 7 THÁNG 5 NĂM 2002
VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoánNhà nước,

- Cục thuế các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương,

Vừa qua Bộ Tàichính nhận được ý kiến của một số địaphương và doanh nghiệp hỏi về chính sách thuế đối với tổ chức, cá nhân nướcngoài đầu tư chứng khoản tại Việt Nam. Để thống nhất thực hiện, Bộ Tài chínhhướng dẫn cụ thể như sau:

1- Đối với cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoántại Việt Nam:

Căn cứ Điều 4 Quyết định số 39/2000/QĐ-TTg ngày 27-3-2000của Thủ tướng Chính phủ quy định tạm thời ưu đãi về thuế đối với hoạt động kinhdoanh chứng khoán thì cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán tại ViệtNam được miễn thuế thu nhập cá nhân.

2- Đối với tổ chức nước ngoài được thành lập theo pháp luậtnước ngoài có tham gia đầu tư chứng khoán tại Việt Nam thực hiện nghĩa vụ thuếtheo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22-12-1998 của Bộ Tài chính.

3- Tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoántrên thị trường chứng khoán Việt Nam phải nộp thuế chuyển thu nhập ra nướcngoài bằng 5% số thu nhập chuyển ra nước ngoài.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị nêu trên biết và thựchiện.