BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4321/TCHQ-KTTT
V/v quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH TM lắp ráp SP điện tử Sao Sáng
(25 Hải Triêu Q.1. Thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 37/CV /SS ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Công ty TNHH thương mại lắp ráp sản phẩm điện tử Sao Sáng về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với các lô hàng ti vi trắng đen 14 inch - sau khi quyết toán (có xác nhận của cơ quan kiểm toán) đạt tỷ lệ nội địa hoá thực tế cao hơn tỷ lệ nội địa hoá được Bộ Công nghiệp xác nhận. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh liên hệ với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra đối chiếu giữa các đơn vị cung cấp phụ tùng với các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp, đối chiếu hồ sơ đăng ký nội địa hoá, xác định tỷ lệ nội địa hoá thực tế của doanh nghiệp. Báo cáo kết quả kiểm tra về Tổng cục Hải quan để Tổng cục Hải quan nghiên cứu báo cáo Bộ có ý kiến chỉ đạo trước khi giải quyết hoàn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp theo đúng quy định tại công văn số 4465 TC/TCT ngày 9 tháng 5 năm 2002 của Bộ Tài chính và công văn số 2220/TCHQ-KTTT ngày 20 tháng 5 năm 2002 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH thương mại lắp ráp sản phẩm điện tử Sang Sáng biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn