VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4321/VPCP-CN
V/v sử dụng quặng sắt phục vụ sản xuất trong nước

Hà Nội, ngày 4tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp, Tài chính, Thương mại
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn.
- Tổng công ty Thép Việt Nam

Xét đề nghị của Công ty Gang thép Thái Nguyên (công văn số 1045 CV/TGT1 ngày 30 tháng 7 năm 2003) về việc giải quyết tồn tại trong quá trình sản xuất và thực hiện dự án Cải tạo mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên trong đó có kiến nghị hạn chế cho phép xuất khẩu quặng sắt để phục vụ sản xuất trong nước, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh nêu trên trao đổi, thống nhất giải pháp hạn chế xuất khẩu quặng sắt và phương án sử dụng hợp lý loại quặng này nhằm phát triển sản xuất trong nước, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 9 năm 2003.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự