VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Phương án chuyển giao và tiếp nhận doanh nghiệp Cảng Nha Trang
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Công văn số 2509/UBND-KT ngày 29 tháng 4 năm 2014), ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (các Công văn số 4946/BGTVT-QLDN ngày 05 tháng 5 năm 2014 và số 5412/BGTVT-QLDN ngày 14 tháng 5 năm 2014), Tài chính (Công văn số 6286/BTC-TCDN ngày 14 tháng 5 năm 2014), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3114/BKHĐT-KCHTĐT ngày 21 tháng 5 năm 2014) và ý kiến của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Công văn số 1564/BC-HHVN ngày 13 tháng 5 năm 2014) về phương án chuyển giao, tiếp nhận doanh nghiệp Cảng Nha Trang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Giao thông vận tải thực hiện các công việc sau:
1. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-Vinalines và các cơ quan liên quan xây dựng phương án chuyển giao doanh nghiệp Cảng Nha Trang (Phương án chuyển giao), bao gồm cả kế hoạch của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quản lý khai thác cảng sau khi chuyển giao, thực hiện đầy đủ các quyền, lợi ích hợp pháp, duy trì công việc ổn định cho người lao động và thanh toán kinh phí cho Vinalines sau khi tiếp nhận doanh nghiệp Cảng Nha Trang; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
2. Chỉ đạo Vinalines tổ chức chuyển giao doanh nghiệp Cảng Nha Trang để tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quản lý khai thác sau khi đã thực hiện xong cổ phần hóa và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Phương án chuyển giao.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV Cảng Nha Trang;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
Các Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, ĐMDN, PL, V.III, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ