BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4322/TCT-CS
V/v xử lý truy thu và xử phạt hành chính đối với hành vi kê khai sai, chậm nộp tiền thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng.
(Địa chỉ: Số 06 - Phước Hòa 2, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 82/CV-NL ngày 02/08/2013 của Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng vướng mắc về việcxử lý truy thu và xử phạt hành chính đối với hành vi kê khai sai, chậm nộp tiềnthuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tại Khoản 12 Điều 10 Thôngtư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng ápdụng thuế suất thuế GTGT 5% như sau:

"12. Giáo cụ dùng để giảng dạyvà học tập bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa vàcác loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệmkhoa học."

Căn cứ tại Điều 11 Thông tư số06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng áp dụngthuế suất thuế GTGT 10% như sau:

"Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hànghóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tưnày…"

Căn cứ tại Khoản 1, Khoản 2 Điều106 Luật số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2016:

"Điều 106. Xử phạt đối vớihành vi chậm nộp tiền thuế

1, Người nộp thuế có hành vi chậmnộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghitrong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý củacơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và bị xử phạt 0,05% mỗi ngàytính trên số tiền thuế chậm nộp.

2. Người nộp thuế khai sai dẫn đếnlàm thiếu số tiền phải nộp hoặc không khai thuế nếu tự giác khắc phục hậu quảbằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước khi cơ quan có thẩm quyền pháthiện thì bị xử phạt chậm nộp thuế theo quy định tại Điều này, nhưng không bị xửphạt vi phạm thủ tục hành chính thuế, thiếu thuế, trốn thuế."

Căn cứ tại Điều 107 Luật số78/2006/QH11 ngày 29/11/2016 quy định xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đếnthiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn:

" Người nộp thuế đã phản ánhđầy đủ, trung thực các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kếtoán, hóa đơn, chứng từ nhưng khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặctăng số tiền thuế được hoàn hoặc khai sai nhưng không thuộc các trường hợp quyđịnh tại khoản 6 và khoản 7 Điều 108 của Luật này dẫn đến thiếu số tiền thuếphải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn thì phải nộp đủ số tiền thuế khaithiếu, nộp lại số tiền thuế được hoàn cao hơn và bị xử phạt 10% số tiền thuếkhai thiếu, số tiền thuế được hoàn cao hơn và phạt tiền thuế chậm nộp trên sốtiền thuế thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn cao hơn".

Căn cứ tại điểm b Khoản 1 Điều 6Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định về các hìnhthức xử phạt vi phạm pháp luật thuế như sau:

"…

- Phạt 0,05% mỗi ngày tính trên sốtiền thuế chậm nộp đối với hành vi chậm nộp tiền thuế, tiền phạt;

- Phạt 10% số tiền thuế thiếu đốivới hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuếđược hoàn;…"

Theo các căn cứ trên, trường hợpCục Thuế thành phố Đà Nẵng kiểm tra sau hoàn thuế phát hiện Công ty TNHH NhậtLinh xuất bán các mặt hàng: bàn ghế học sinh, kệ lưu trữ, bàn thư viện, giườngtầng nội trú với thuế suất thuế GTGT là 5% vi phạm quy định về kê khai sai thuếsuất thuế GTGT dẫn đến thiếu số thuế phải nộp (thuế suất thuế GTGT áp dụng vớicác mặt hàng này là 10%), Cục Thuế ra quyết định truy thu số thuế GTGT cònthiếu và xử phạt hành chính đối với hành vi kê khai sai, chậm nộp tiền thuế làđúng với quy định.

Đề nghị Công ty TNHH Nhật Linh thựchiện theo Quyết định số 283/QĐ-CT ngày 25/01/2013 và Quyết định số 2220/QĐ-CTngày 21/05/2013 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng về việc xử lý về thuế, xử phạt vi phạmhành chính qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyTNHH Nhật Linh Đà Nẵng biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Đà Nẵng;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/cáo)
- Vụ PC, CST - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (4).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân