BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4326/BNN-VP
V/v kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và quản lý văn bản tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2012

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục, Vụ;
- Ban Đổi mới & Quản lý DNNN, Thanh tra Bộ;
- Văn phòng Bộ.

Nhằm chấn chỉnh công tác xây dựng, ban hành và quảnlý văn bản tại các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ. Được sự nhất trí của Bộtrưởng, Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế tổ chức đợtkiểm tra công tác xây dựng, ban hành và quản lý văn bản tại các cơ quan đơn vịtrực thuộc Bộ.

1. Mục đích kiểm tra:

Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trongviệc xây dựng, ban hành và quản lý văn bản

Phát hiện những vấn đề tồn tại; hướng dẫn, uốn nắnkịp thời đối với các đơn vị thực hiện chưa đúng quy định;

Tổng kết, đánh giá và đưa ra những đề xuất, kiếnnghị nhằm quản lý tốt công tác xây dựng, ban hành và quản lý văn bản tại cơquan Bộ và các đơn vị trực thuộc.

2. Nội dung làm việc của đoàn kiểm tra:

- Kiểm tra quy trình, thủ tục trình ký, ban hành vàhình thức các văn bản trình lãnh đạo Bộ ký.

- Kiểm tra các văn bản ký thừa lệnh, thừa ủy quyềnBộ (thẩm quyền, quy trình, thủ tục, thể thức, số lượng văn bản)

- Kiểm tra việc ban hành các Quyết định hành chínhthuộc thẩm quyền của các đơn vị (Thẩm quyền, số lượng, quy trình, thể thức, kỹthuật trình bày văn bản)

- Kiểm tra việc ban hành các văn bản hành chínhkhác do các đơn vị ban hành (thẩm quyền, số lượng, thể thức, kỹ thuật trình bàyvăn bản…).

- Kiểm tra việc quản lý và lưu hồ sơ lưu trữ củacác đơn vị

(Dự kiến kiểm tra các văn bản hành chính được banhành từ tháng 1/2012 cho đến hết 31/8/2012).

3. Thành phần đoàn kiểm tra

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Bộ, VụTổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế.

4. Hình thức tiến hành kiểm tra:

- Văn phòng Bộ tiến hành lấy mẫu văn bản trình ký,phát hành của các đơn vị tại Văn thư Bộ để đoàn kiểm tra tự kiểm tra.

- Các đơn vị phô tô gửi về Văn phòng Bộ các loạivăn bản sau để Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra bao gồm:

+ Văn bản quy định về thẩm quyền ký của các đơn vị(ký thừa ủy quyền, thừa lệnh, ký thay.. của cấp trên và của đơn vị)

+ 30 Quyết định hành chính do các đơn vị ký theothẩm quyền (số liên tục) hoặc các Quyết định trong khoảng thời gian từ01/8/2012 tới 30/8/2012.

+ Văn bản hành chính bao gồm: hướng dẫn, kế hoạch,tờ trình, văn bản trả lời, giấy mời…, mỗi loại 10 bản (số liên tục) hoặc trongkhoảng thời gian từ 01/8/2012 tới 30/8/2012.

- Các đơn vị tự kiểm tra theo các nội dung kiểm travà chuẩn bị báo cáo (theo đề cương gửi kèm theo).

Văn bản phô tô và báo cáo của các đơn vị gửi về Vănphòng Bộ trước ngày 20/9/2012 để tổng hợp.

- Đoàn kiểm tra của Bộ trực tiếp kiểm tra văn bản;tổng hợp kết quả và tiến hành đi kiểm tra tại các đơn vị (nếu thấy cần thiết).Các đơn vị được lựa chọn kiểm tra sẽ được Văn phòng Bộ thông báo bằng văn bản.

Mọi vấn đề vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Vănphòng Bộ, số máy (04) 38468161 để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng để b/c;
- Thành viên Tổ kiểm tra;
- Lưu: VT, HC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

(Kèm theo Côngvăn số 4326/BNN-VP ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

1. Tình hình tổ chức cán bộ làm công tác quản lý vànghiệp vụ văn thư, lưu trữ của cơ quan, đơn vị.

2. Tình hình ban hành các văn bản quản lý công tácvăn thư, lưu trữ của cơ quan, đơn vị (các quy chế, quy định thực hiện công tácvăn thư, lưu trữ của cơ quan, đơn vị và hướng dẫn đối với các cơ quan, đơn vịtrực thuộc...)

3. Tình hình xây dựng và ban hành văn bản (về thẩmquyền, quy trình xây dựng, tổng số văn bản được ban hành, các loại văn bản chủyếu, những thuận lợi, khó khăn, tồn tại và vướng mắc nảy sinh nếu có...)

4. Kiến nghị của cơ quan, đơn vị trong việc thựchiện các quy định của nhà nước, của Bộ về thẩm quyền ký văn bản; Quy chế tiếpnhận, xử lý và quản lý văn bản và các vấn đề liên quan…