Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 4326 TCT/CS NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC XÉT GIẢM THUẾ GTGTPHẢI NỘP THEO
ĐIỀU 28 LUẬT THUẾ GTGT

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời Công văn số1704 CT/NV ngày 02/10/2001 của Cục thuế tỉnh Nam Định về việc giảm thuế GTGTtheo Điều 28 Luật thuế Giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 Mục II Phần H Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày29/12/2000 của Bộ Tài chính (áp dụng từ ngày 01/01/2001) quy định: "Đốivới những cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phươngpháp khấu trừ trong những năm đầu áp dụng thuế GTGT mà bị lỗ do số thuế GTGTphải nộp lớn hơn số thuế tính theo mức thuế doanh thu trước đây thì được xétgiảm thuế GTGT phải nộp".

Theo quy định trên, các cơ sở sản xuất kinh doanh bị lỗnhưng số thuế GTGT phải nộp nhỏ hơn số thuế tính theo mức thuế doanh thu trướcđây do số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lớn (trong đó cả số thuế GTGT của tàisản cố định đầu tư và mua sắm) thì không được xét giảm thuế GTGT phải nộp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.