BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4328/BCT-ATMT
V/v thực hiện quy định về an toàn, phòng chống lụt bão và phòng chống cháy nổ tại các Nhà máy thủy điện

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Ủy bannhân dân tỉnh có công trình thủy điện ở phía Bắc

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn,phòng chống lụt bão (PCLB) và phòng chống cháy nổ (PCCN) ngành công thương,trong tháng 4 năm 2013, Bộ Công Thương đã kiểm tra việc thực hiện quy định củapháp luật về an toàn, PCLB và PCCN tại 14 nhà máy thủy điện (NMTĐ) trên địa bàntỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La.

Qua kiểm tra, Bộ Công Thương nhận thấy:

- Về an toàn: Các NMTĐ đã tổ chức vận hành hồ chứatheo đúng quy trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đã quan trắc mực nướchồ chứa theo đúng quy định; các đập hiện bảo đảm an toàn, ổn định; đã thực hiệnbảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; đã tổ chức huấn luyện và sát hạch về an toàn - vệsinh lao động (AT-VSLĐ) ...

- Về PCLB: Hầu hết các đơn vị đã thành lập Ban Chỉhuy PCLB, đội xung kích PCLB; thông tin liên lạc bảo đảm thông suốt và phối hợpvới các đơn vị, cơ quan có liên quan trong công tác PCLB.

- Về PCCN: Các NMTĐ đã có Phương án chữa cháy đượccơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc tự phê duyệt theo phân cấp, đã phối hợpvới cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong việc huấn luyện nghiệp vụ cholực lượng phòng cháy chữa cháy của đơn vị...

Một số tồn tại:

a) Về an toàn: Nhiều NMTĐ chưa thực hiện kiểm địnhan toàn đập theo quy định, chưa cắm mốc giới xác định phạm vi vùng phụ cận bảovệ đập, một số chủ đập tự xây tường chắn trên mặt tràn tự do để nâng dung tíchhồ chứa khi chưa tính toán độ an toàn, ổn định đập và chưa báo cáo cơ quan quảnlý nhà nước có thẩm quyền; chưa xây dựng để trình cơ quan có thẩm quyền phêduyệt các phương án PCLB bảo đảm an toàn đập, bảo vệ đập và phòng chống lũ lụtvùng hạ du đập; chưa ban hành đầy đủ quy trình an toàn, quy trình vận hành vàxử lý sự cố thiết bị; chưa xây dựng tài liệu huấn luyện AT-VSLĐ cho người laođộng hoặc đã xây dựng nhưng nội dung chưa đầy đủ, chưa phù hợp; chưa xây dựngkế hoạch AT-VSLĐ, chưa có người theo dõi công tác an toàn theo quy định...

b) Về PCLB: Tuy đã thành lập nhưng chưa phân côngnhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy PCLB, còn nhiều đơn vị chưa cập nhật bổsung Phương án PCLB bảo đảm an toàn đập năm 2013 theo quy định, chưa diễn tậpPCLB...

c) Về PCCN: Tại hầu hết các NMTĐ, bình chữa cháy,họng nước chữa cháy bố trí chưa hợp lý về vị trí (ở khu vục khó tiếp cận khicháy, bố trí bình bột trong phòng rơle, nhị thứ); một số nội dung Phương ánchữa cháy không phù hợp với thực tế; chưa thực hiện diễn tập về Phòng cháy chữacháy.

Để các NMTĐ thực hiện đầy đủ các quy định của phápluật về an toàn, PCLB và PCCN nhằm vận hành an toàn, ổn định, Bộ Công Thương đềnghị Ủy ban nhân dân các tỉnh:

1. Chỉ đạo các NMTĐ

a) Cập nhật các quy định của pháp luật về an toàn,PCLB và PCCN để tổ chức thực hiện.

b) Thực hiện kiểm định an toàn đập theo đúng quyđịnh, đối với những đập đã đến hoặc quá kỳ kiểm định, phải thực hiện việc kiểmđịnh trước ngày 30 tháng 6 năm 2013; thực hiện cắm mốc giới xác định phạm vivùng phụ cận bảo vệ đập ngay sau khi đưa đập vào khai thác, sử dụng, đối vớiđập của những NMTĐ đã vận hành phải thực hiện xong trước ngày 31 tháng 12 năm2013. Đối với những đập có xây thêm tường chắn để nâng dung tích hồ chứa, chủđập phải tính toán độ ổn định, an toàn đập, báo cáo và được sự đồng ý của cơquan nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2013. Sau ngày này, chủđập không thực hiện hoặc đập không bảo đảm ổn định, an toàn thì kiên quyết dỡbỏ tường chắn này; Xây dựng các phương án PCLB bảo đảm an toàn đập, bảo vệ đậpvà phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệttheo quy định.

c) Rà soát hệ thống chữa cháy để điều chỉnh Phươngán chữa cháy cho phù hợp với thực tế.

d) Tổ chức diễn tập theo phương án PCLB, Phương ánchữa cháy được duyệt.

2. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan của tỉnhtổ chức hướng dẫn, tăng cường kiểm tra các NMTĐ trong việc thực hiện các quyđịnh của pháp luật về an toàn, PCLB, PCCN. Có biện pháp xử lý đối với các nhàmáy không chấp hành quy định.

3. Tổ chức thẩm định, phê duyệt kịp thời các phươngán phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập, bảo vệ đập, phòng chống lũ lụt vùnghạ du đập thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh để các NMTĐ có cơ sở thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Tổng Cục Năng lượng;
- Cục Điều tiết Điện lực;
- Sở Công Thương các tỉnh phía Bắc có xây dựng NMTĐ;
- Lưu: VT, ATMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang