BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4329/BCT-XNK
V/v nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Tân Bình
Đ/c: Cửa hàng miễn thuế Tân Thanh, cửa khẩu Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Trảlời công văn số 06/2013/CV-TB ngày 03 tháng 5 năm 2013 của công ty TNHH TânBình về việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi để bán miễn thuế phụcvụ khách xuất cảnh, khách quốc tế quá cảnh qua cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơntại Cửa hàng miễn thuế của công ty hợp tác kinh doanh với công ty Good wishesdevelopment limited;

Căncứ Giấy chứng nhận đầu tư số 2393/GP ngày 23 tháng 4 năm 2004 do Bộ Kế hoạch vàĐầu tư cấp;

Căncứ Báo cáo ngày 02 tháng 5 năm 2013 của công ty về tình hình nhập khẩu, tiêuthụ và tồn kho thuốc lá tại Cửa hàng miễn thuế của công ty từ ngày 01 tháng 02năm 2013 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2013, có xác nhận của Chi cục Hải quan TânThanh;

BộCông Thương đồng ý công ty TNHH Tân Bình nhập khẩu bổ sung thuốc lá điếu, xìgà, thuốc lá sợi trị giá 400.000 USD (bốn trăm nghìn đô la) để bán thu ngoại tệphục vụ khách xuất cảnh tại Cửa hàng miễn thuế của công ty hợp tác kinh doanhvới công ty Good wishes development limited trong năm 2013.

Việcnhập khẩu, bán hàng và thanh quyết toán thực hiện theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc banhành quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế, Thông tư số 120/2009/TT-BTC ngày16 tháng 06 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quy chế về kinh doanhbán hàng miễn thuế, Thông tư số 02/2010/TT-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2010 của BộCông Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễnthuế. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bán hàng đúng đối tượng quyđịnh, tuyệt đối không để hàng hóa thẩm lậu vào nội địa dưới bất kỳ hình thứcnào.

Vănbản này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, XNK, nganntt.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang