BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4329/LĐTBXH-NCC
V/v tăng cường chỉ đạo trong việc xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm độc hóa học

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 07/04/2008 Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 08/2008/TT-LĐTBXH sửa đổi, bổsung Mục VII Thông tư số 07/2006/TT-LĐTBXH ngày 26/07/2006 hướng dẫn về hồ sơ,lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (trình tự, thủ tụcxác lập hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm độc hóa học)Thông tư này hướng dẫn trên cơ sở dang mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liênquan đến phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin theo quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Qua kiểm tra thực tế và ý kiến phảnánh của nhân dân ở một số địa phương cho thấy thời gian qua đã xuất hiện tiêu cựctrong việc lập hồ sơ bệnh án, giấy ra viện … để hưởng chế độ trợ cấp người hoạtđộng kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiđề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quanchức năng của địa phương, đặc biệt là Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xãhội nâng cao trách nhiệm quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn những tiêu cực phátsinh. Các cơ quan y tế có thẩm quyền phải thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc quy trìnhkhám, xác nhận bệnh tật cho đối tượng. Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lýnghiêm đối với những cán bộ, công chức và các đối tượng có hành vi vi phạmtrong việc lập hồ sơ hưởng trợ cấp của nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- UB về các VĐXH của QH:
- Bộ Y tế (để phối hợp);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP, Cục NCC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân