BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4329/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5131/CT-KT1 ngày 12/8/2010 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sáchthuế đối với nhà thầu nước ngoài. Do tại hồ sơ công văn số 5131/CT-KT1 nêu trênchưa đủ cơ sở xem xét hướng dẫn cụ thể, Tổng cục Thuế trả lời về nguyên tắc ápdụng chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài như sau:

Tại Điều 2 Thông tư số 197/2009/TT-BTC ngày 9/10/2009 bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối vớitổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại ViệtNam quy định:

"Trường hợp các Hợp đồng thầu,Hợp đồng thầu phụ được ký kết trước ngày Thông tư số 134/2008/TT-BTC có hiệulực thì việc xác định nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNDN tiếp tục thực hiện nhưhướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướngdẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách phápnhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tạiViệt Nam cho đến khi kết thúc hợp đồng, trừ các trường hợp sau:

- Đối với hàng hoá, dịch vụ thuộcdiện không chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật thuế GTGT có hiệu lựctrước ngày 01/1/2009 do nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp,kể từ ngày 01/11/2009 trở đi thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì việc xác địnhdoanh thu tính thuế GTGT đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoàiđược thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC .

- Đối với khoản thu nhập của nhàthầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân kinh doanh được thanh toánkể từ ngày 01/1/2009 thì thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập theo pháp luật vềthuế TNCN".

Công văn số 10882/BTC-CST ngày30/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với nhà thầunước ngoài của hoạt động cho thuê tàu chứa dầu căn cứ quy định tại Thông tư số134/2008/TT-BTC Quy định tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC thực hiện đối vớinhững hợp đồng ký kết kể từ ngày 1/1/2009 là ngày Thông tư số 134/2008/TT-BTC có hiệu lực thi hành.

Căn cứ các nội dung trên, trường hợphợp đồng thuê tàu chứa dầu của công ty Cửu Long JOC ký với nhà thầu nước ngoàiDanashe Shlpping Inc, theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, được kýkết trước ngày Thông tư số 134/2008/TT-BTC có hiệu lực thì việc xác định nghĩavụ thuế GTGT, thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn tạiThông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độthuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Namvà cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếthành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST –BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai