VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4329/VPCP-KTTH
V/v Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa X

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Ban Kinh tế Trung ương.

Xét báo cáo, đề nghị của Ban Kinh tế Trung ương tạiCông văn số 986-CV/BKTTW ngày 31 tháng 05 năm 2014 về dự thảo Báo cáo sơ kết 5năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chếkinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ýkiến như sau:

1. Đồng ý Ban Kinh tế Trung ương gửi thành viên BanChỉ đạo các tài liệu liên quan (dự thảo Tờ trình, Báo cáo sơ kết và Kết luậncủa Bộ Chính trị) để chuẩn bị họp Ban Chỉ đạo.

2. Về thời gian họp Ban Chỉ đạo: Sẽ thông báo cụ thểsau.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liênquan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Bộ KHĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, VPBCSĐCP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng