TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 433/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần OPPLE Việt Nam.
(Đ/c: T1,2/B2/54 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số0605- 02/CV-OPPLE /2013 ngày 06/5/2013 của Công ty trình bày vướng mắc trongtrường hợp người được ủy quyền xin cấp C/O mẫu E được khai báo trên ô số 1 củaC/O, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Hiệp định thương mại tự do ASEAN- Trung Quốc (ACFTA) và Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ CôngThương quy định người được ủy quyền có thể thay mặt người xuất khẩu nộp đơn đềnghị cấp C/O mẫu E, nhưng chưa có hướng dẫn về việc thể hiện thông tin ngườiđược ủy quyền trên C/O. Mặt khác, các chứng từ trong bộ hồ sơ nhập khẩu cũngkhông thể hiện nội dung nào liên quan đến người được ủy quyền xin cấp C/O nêncơ quan Hải quan không có cơ sở xác định tính pháp lý của người được ủy quyềnkhai trên C/O. Do đó, cơ quan Hải quan chưa chấp nhận C/O trong trường hợpthông tin người được ủy quyền được khai báo trên ô số 1 của C/O thay cho ngườixuất khẩu.

- Đối với các trường hợp tương tựtrước đó mà cơ quan Hải quan đã chấp nhận C/O thì tạm thời vẫn giữ nguyên chếđộ ưu đãi đã áp dụng.

Sau khi thống nhất với Bộ CôngThương và đưa ra phiên họp ACFTA sắp tới về cách quản lý đối với người được ủyquyền, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn Hải quan địa phương và doanh nghiệpthực hiện thống nhất đối với tất cả các C/O có liên quan đã được chấp nhận hoặcchưa được chấp nhận cho hưởng ưu đãi ACFTA.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Công ty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn