THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------

Số: 433/TTg-QHQT

V/v: phê duyệt bổ sung danh mục dự án yêu cầu UNDP tài trợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1284/BKH-KTĐN ngày 02 tháng 3 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bổ sung Dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô” vào Danh mục các dự án yêu cầu Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ. Kinh phí viện trợ không hoàn lại dành cho Dự án là 3.600.000 USD, với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Căn cứ vào nội dung đề cương của Dự án, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tiến hành xây dựng, thẩm định, phê duyệt, ký Kế hoạch hoạt động hàng năm (AWP) theo quy trình hài hòa quản lý và triển khai Kế hoạch chung và các Dự án hợp tác với các tổ chức Liên hợp quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cần lưu ý các ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan được nêu tại văn bản trên.

3. Vốn đối ứng của Dự án được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm tương ứng của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho UNDP biết về quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để báo cáo);
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, KTTH, TCCB, TKBT; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm