VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 433/VPCP-V .I
V/v: Tình hình buôn lậu tại các tỉnh biên giới Tây Nam
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:
- Trưởng ban Chỉ đạo 127 Trung ương;
- Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 2245/CĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2013 về tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 395/TB-VPCP ngày 04 tháng 11 năm 2013 và Thông báo số 01/TB-VPCP ngày 02 tháng 01 năm 2014 về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Tuy nhiên, những ngày gần đây tình hình buôn lậu vẫn diễn ra nghiêm trọng tại các tỉnh biên giới Tây Nam, nhất là thuốc lá ngoại nhập lậu. Về việc này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu:
Trưởng ban Chỉ đạo 127 Trung ương, Bộ trưởng các Bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, địa phương nói trên phải tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng (Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường) làm tốt công tác chống buôn lậu; ngăn chặn triệt để tình trạng nhập lậu (đặc biệt là mặt hàng thuốc lá, rượu, bia) và việc vận chuyển hàng nhập lậu từ biên giới về Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương để tiêu thụ; có hình thức xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg CP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Đài truyền hình Việt Nam;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm;
- Cục Quản lý thị trường;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KTN, NC, KGVX, TH; TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng