VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 433/VPCP-V .I
V/v xử lý việc báo Tiền phong nêu

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Báo Tiền phongngày 10 tháng 01 năm 2008 có bài "Hậu Giang: 3 cán bộ trẻ chống tiêu cựcbị trù dập", nội dung nêu vì đấu tranh chống tiêu cực mà 3 cán bộ trẻ củatỉnh Hậu Giang bị khai trừ khỏi Đảng, đình chỉ công tác, chấm dứt hợp đồng mộtcách vô cớ. Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban nhândân tỉnh Hậu Giang kiểm tra việc báo Tiền phong nêu, báo cáo kết quả lên Thủtướng Chính phủ trong tháng 2 năm 2008.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Báo Tiền Phong;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản; các Vụ: TTTTBC, Website CP, TH;
- Lưu: VT, V.I (3) ĐH. 13

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc