VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4332/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án do Chính phủ Đức tài trợ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 3797/BKHĐT-KTĐN ngày 14 tháng 6 năm 2011) về dự án “Giảm nghèoở các vùng nông thôn tại Hà Tĩnh và Trà Vinh, giai đoạn 2” do Chính phủ Đức tàitrợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án “Giảmnghèo ở các vùng nông thôn tại Hà Tĩnh và Trà Vinh, giai đoạn 2” do Chính phủĐức viện trợ không hoàn lại thông qua Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) với cácnội dung được nêu tại công văn trên. Vốn đối ứng trong nước do Ủy ban nhân dâncác tỉnh Hà Tĩnh và Trà Vinh tự cân đối trong kế hoạch ngân sách hàng năm củatỉnh.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cócông hàm thông báo chính thức với phía Đức về việc phê duyệt danh mục đối vớidự án nêu trên.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tĩnhvà Trà Vinh tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn thiện Văn kiện Dựán, tiến hành thẩm định, phê duyệt và triển khai Dự án theo quy định hiện hànhvề quản lý và sử dụng ODA.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc