VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4333/VPCP - QHQT
V/v công hàm bổ sung Hiệp định cụ thể dự án do Chính phủ Bỉ tài trợ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 3754/BKHĐT-KTĐN ngày 14 tháng 6 năm 2011) về việc trao đổicông hàm bổ sung Hiệp định cụ thể dự án do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ, PhóThủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư có cônghàm trả lời Đại sứ quán Vương quốc Bỉ về việc bổ sung Hiệp định cụ thể giữaChính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ của dự án "Tiếp cận tín dụngliên kết và các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh" với các nội dungđược nêu tại công văn trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN,
các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). Hoa 15

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc