BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4334/BTC-TCHQ
V/v C/O mẫu D có vận đơn không được cấp tại lãnh th nước thành viên xuất khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh,thành ph.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại côngvăn số 9770/VPVP-KTTH ngày 29/11/2012 về việc giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợpvới Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và Bộ Giao thông vận tải để xử lý cụ thể các vướngmắc liên quan đến những lô hàng nhập khẩu xuất trìnhC/O mẫu D có vận tải đơn được cấp tạinước thứ ba; trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Bộ ngành liên quan và chỉ đạocủa Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướngdẫn các Cục Hải quan địa phương thống nhất thực hiện như sau:

1. Các lô hàng nhập khẩu đã xuất trình C/O mẫu D hp lệ, được vận chuyển từ nướcxuất khẩu đến nước nhập khẩu mà không quá cảnh qua bất kỳ nước không phải nướcthành viên nào, cơ quan Hải quan không có nghi ngờ về sự nguyên trạng của hàng hóa, sẽ chấp nhận vận tải đơn thông thường mà không phải yêu cầudoanh nghiệp xuất trình vận tải đơn chở suốt cấp tại nước xuất khẩu.

2. Các lô hàng quá cảnh qua một/nhiều nước không phải là thành viên, căn cứquy định Điều 21, Phụ lục 7, Thông tư s21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương, doanh nghiệp phải xuấttrình một số chứng từ cho cơ quan hải quan để chứng minh hàng hóa đảm bảo tínhnguyên trạng trong quá trình vận chuyển,trong đó có vận tải đơn chở suốt được cấp tại lãnh thổ nước thành viên xuấtkhẩu.

Yêu cầu Cục Hải quan các tnh, thành phố kiểm tra hồ sơ nhữnglô hàng liên quan và xử lý theo hướng dẫn trên./.


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Bộ Công Thương (Cục XNK);
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Lưu VT, TCHQ (44).

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn