BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4334 TCT/NV7
V/v chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắc Lắc

Trả lời công văn số 1269 CT/NVT ngày 10/10/2003 của Cục thuế tỉnh Đắc Lắc về chính sách thu tiền sử dụng đất đối với nhà thanh lý, hoá giá cho người đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo công văn số 4928 TC/TCT ngày 30/5/2001 của Bộ Tài chính giải thích chính sách về việc xử lý miễn, giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước và nhà ở chung cư cao tầng và hướng dẫn tại Thông tư số 115.2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính thì:

1/Trường hợp người mua nhà đang ở thuê thuộc sở hữu Nhà nước là đối tượng được xét giảm 70% tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức đất ở, cách tính giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Số tiền SDĐ được giảm = Tiền SDĐ phải nộp x 70%

(Trong đó tiền SDĐ phải nộp = Diện tích x giá đất x 40%)

2/ Trường hợp hộ gia đình có 2 thành viên trở lên, một người có mức giảm là 80% và một người có mức giảm là 65% tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức đất ở, việc tính giảm tiền sử dụng đất theo cách xử lý của Cục thuế nêu trong công văn là thống nhất với ví dụ tại Điểm 1 công văn số 4928 TC/TCT ngày 30/5/2001 của Bộ Tài chính nêu trên.

Các trường hợp xét miễn, giảm tiền sử dụng đất nêu trên chỉ xét một lần theo hộ gia đình cho những người có chung quyền sử dụng đất ở và nhà ở đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước hợp pháp và tính theo diện tích đất và nhà trong khuôn viên thực tế sử dụng nhưng tối đa không vượt quá hạn mức đất ở cho một hộ gia đình theo quy định.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Đắc Lắc phối hợp với các ngành có liên quan ở địa phương thực hiện việc thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương