VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4336/VPCP-KTN
V/v bổ sung 01 trạm kiểm soát tải trọng xe cố định tại Km 286 trên quốc lộ 1A (Dốc Xây, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của BộGiao thông vận tải (Công văn số 6354/BGTVT-ĐTCT ngày 02 tháng 6 năm 2014) vềviệc bổ sung 01 trạm kiểm soát tải trọng xe cố định tại Km 286 trên quốc lộ 1A(Dốc Xây, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến như sau:

Giao Bộ Giao thôngvận tải căn cứ nhu cầu thực tế và khả năng cân đối nguồn lực của Bộ, rà soátquy hoạch tổng thể trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầmnhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1502/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2012, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thựchiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng;
- Phó TTg Nguyễn Xuân Phúc;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ