BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4337 /TCHQ-GSQL
V/v quá thời hạn TNTX dầu xá xị

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang

Tổng Cục Hải quan nhận được công văn số 0309/VP ngày 03/9/2003 của Công ty Cổ phần dược Nam Hà về việc đề nghị được thanh khoản các lô hàng tạm nhập tái xuất quá thời hạn nhưng đã được Bộ Thương mại gia hạn (gửi kèm bản phô tô công văn 0309/VP của Công ty. Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với các trường hợp hàng tạm nhập tái xuất quá thời hạn 90 ngày mà chưa tái xuất nhưng được Bộ Thương mại cho phép gia hạn đã thực tái xuất trong trong thời hạn được Bộ Thương mại gia hạn thì Cục Hải quan tỉnh chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Xà Xía làm thủ tục thanh khoản theo đúng quy định. Trường hợp quá thời hạn theo văn bản cho phép gia hạn của Bộ Thương mại mà hàng chưa tái xuất thì Chi cục Hải quan Xà Xía làm thủ tục tạm nhập lập biên bản xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh kiểm tra và báo cáo kết quả về Tổng cục (qua Vụ Giám sát quản lý)./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính