BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 4337TC/CST
V/v: Rà soát chính sách

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2005

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1504/BKH-KTCN ngày 14/03/2005của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát cơ chế, chính sách xuất khẩu sản phẩmcông nghiệp. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Về chính sách thuế: Theo quy định hiện hành: Nguyên liệunhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu được hoàn thuế nhập khẩu và khôngthuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng; Ngoài ra, doanh nghiệp có dự án sảnxuất linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử có giá trị gia tăng cao, sử dụngnhiều nguyên liệu trong nước; dự án đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ để sảnxuất xe đạp, quạt điện, máy động lực nhỏ 6-15CV, đóng tàu biển quy định tạiNghị định số 29/1998/QĐ-TTg ngày 9/2/1998 của Thủ tướng Chính phủ được miễnthuế nhập khẩu nguyên liệu, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được hoặcsản xuất không đạt chất lượng để phục vụ sản xuất trong thời hạn 5 năm. Bêncạnh đó các doanh nghiệp còn được miễn thuế máy móc, thiết bị, phương tiện vậntải nhập khẩu tại tài sản cố định. Doanh nghiệp xuất khẩu trên 80% sản phẩm cònđược ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo ý kiến Bộ Tài chính thì chínhsách thuế hiện hành phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay củadoanh nghiệp.

Để tiếp tục duy trì tốc độ gia tăng xuất khẩu, đặc biệt củacác doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính tiếp tục duy trì cácchính sách ưu đãi đối với xuất khẩu như hiện hành; Đồng thời cần thống nhất ápdụng các chính sách đối với doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầutư nước ngoài.

- Về hỗ trợ tín dụng xuất khẩu, hỗ trợ vốn: Việc hỗ trợ xuấtkhẩu sản phẩm công nghiệp nói riêng và hỗ trợ xuất khẩu nói chung là một chínhsách ổn định, lâu dài của các nước trên thế giới; Do vậy, đề nghị có một chínhsách, cơ chế xuất khẩu có tính pháp lý cao và ổn định trong thời gian dài. Nhànước cần có mức hỗ trợ nhất định trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng khu chế xuất,khu công nghiệp, khu kinh tế mở. Trong trường hợp cần có ưu đãi về tín dụng đầutư của nhà nước, đề nghị cho các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệpxuất khẩu được vay vốn, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư hoặc bảo lãnh tín dụng đầutư.

Bộ Tài chính có ý kiến để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập hợp, báocáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu VP (HC,TH), CST (TH, P2).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung