BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4338/BNN-HTQT
V/v: Đóng phí đăng ký thành viên cho Tổ chức TFNet

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Tài chính

Mạng lưới cây ănquả nhiệt đới quốc tế (International Tropical Fruit Network - TFNet) là mộtmạng lưới toàn cầu được thành lập dưới sự bảo trợ của Tổ chức Nông lương củaLiên hiệp quốc với nhiệm vụ tăng cường phát triển cây ăn quả nhiệt đới. Vănphòng của mạng lưới được đóng tại Malaixia. Vai trò chủ yếu của TFNet là đẩymạnh hợp tác giữa các thành viên nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến sảnxuất, tiêu thụ và kinh doanh cây ăn quả nhiệt đới. TFNet hợp tác với các thànhviên từ các Chính phủ, các cơ quan nghiên cứu và các cá nhân. Hiện TFNet có 117thành viên của 38 nước.

Trong những nămqua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Viện Nghiên cứu Rau quảvà Viện Cây ăn quả miền Nam) đã tham gia các hoạt động của TFNet với tư cách làcác tổ chức thành viên (Institutional member), được tham dự các hội thảo khoahọc về cây ăn quả do TFNet tổ chức hoặc đồng tổ chức. Tuy nhiên, do mới chỉ làTổ chức thành viên nên vai trò của các Viện nói riêng và của Việt Nam nói chungđối với Tổ chức rất hạn chế.

Việt Nam là nướcsản xuất cây ăn quả nhiệt đới và á nhiệt đới với các chủng loại cho sản lượnglớn như vải, nhãn, chuối, dứa, cây ăn quả có múi, xoài, thanh long …., rất cầncó mối quan hệ chặt chẽ với tổ chức TFNet và các nước thành viên của tổ chức.Sản xuất rau quả của Việt Nam trong những năm gần đây đã có những đóng góp nhấtđịnh trong sự phát triển của ngành nông nghiệp, giá trị kim ngạch xuất khẩu đãliên tục được tăng cao qua các năm.

Để có cơ hộiđược chia sẻ thông tin, tiếp cận tốt hơn với thị trường cây ăn quả nhiệt đới vàá nhiệt đới ở các nước trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam rất cần đượctham gia với vai trò là nước thành viên (Country member) của Tổ chức TFNet.

Để trở thànhnước thành viên của TFNet, mỗi nước thành viên chỉ phải đóng góp một lần khoảnkinh phí tham gia tổ chức là 5.000 USD.

Trở thành Nướcthành viên của Tổ chức TFNet, Việt Nam sẽ có được các quyền lợi sau:

- Được nhận hoặcphối hợp thực hiện các dự án do TFNet tài trợ kinh phí hoặc tổ chức thực hiện;

- Được hỗ trợhoàn toàn hoặc một phần tham dự các Hội thảo và Hội nghị quốc tế do TFNet tổchức hoặc đồng tổ chức;

- Được chia sẻthông tin về khoa học kỹ thuật, về thị trường tiêu thụ các sản phẩm quả nhiệtđới và á nhiệt đới;

- Các nhà khoahọc của Việt Nam được mời tham dự các hoạt động của TFNet như là các chuyên giaquốc tế hoặc như là chuyên gia trong nước;

- Được truy cậpthông tin qua website của TFNet;

- Việt Nam sẽ cóđủ điều kiện tham gia thành viên Hội đồng quản trị của TFNet.

Để thực hiện cáccam kết mà Việt Nam đã tham gia và hợp tác có hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và PTNTkính đề nghị Bộ Tài chính cho phép Bộ Nông nghiệp và PTNT (thông qua ViệnNghiên cứu Rau quả) sử dụng ngân sách nhà nước đóng góp một lần kinh phíđăng ký thành viên cho Tổ chức TFNet là 5.000 USD (Năm nghìn Đô la Mỹ) kểtừ năm 2011.

Kính đề nghị QuýBộ xem xét.

(Kèm theo đâylà công thư của TFNet liên quan đến đóng phí đăng ký thành viên Tiếng Anh vàbản dịch Tiếng Việt)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tài chính;
- Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;
- Viện Nghiên cứu Rau quả;
- Lưu: VT, HTQT-(HTMC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng