BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4338/TCT-CS
V/v không phạt chậm nộp tiền sử dụng đất trong thời gian gia hạn nộp.

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời Công văn số 43702/CT-QLĐngày 01/11/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về phạt chậm nộp tiền sử dụng đấtđối với trường hợp được gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ và Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày08/2/2013 của Bộ Tài chính, sau khi được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1, Điều 7 Thông tư số 16/2013/TT-BTCngày 08/2/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một sốkhoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 củaChính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợthị trường, giải quyết nợ xấu hướng dẫn:"1. Các dự án sử dụng đất vàomục đích xây nhà để bán, để cho thuê, kinh doanh kết cấu hạ tầng để chuyểnnhượng theo hình thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà chủ đầu tưđã được bàn giao đất để thực hiện nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính vềtiền sử dụng đất (SDĐ) do có khó khăn về tài chính, cụ thể là: kết quả tàichính tính đến 31/12/2012 mà lỗ hoặc chi phí của doanh nghiệp lớn hơn doanh thudo giá trị hàng tồn kho quá lớn hoặc doanh nghiệp đã phát sinh chi phí đầu tưlớn nhưng chưa có doanh thu do chưa bán được hàng thì được nộp tiền sử dụng đấttrong thời hạn 24 tháng kể từ ngày phải nộp tiền sử dụng đất theo thông báo lầnđầu của cơ quan thuế hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khôngbị tính phạm chậm nộp trong thời gian này.

Theo trình bày của Cục Thuế thànhphố Hà Nội nêu tại Công văn số 43702/CT-QLĐ : Trường hợp Công ty cổ phần Đầu tưvà Phát triển đô thị Sài Đồng thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị sinh thái tạiphường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; đã được UBND thành phố HàNội phê duyệt tiền sử dụng đất phải nộp là 7.034.052.596.747 đồng tại Quyếtđịnh số 2327/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 và Quyết định số 3246/QĐ-UBND ngày18/7/2012 về việc phê duyệt đơn giá thu tiền sử dụng đất của UBND thành phố HàNội và đã giải quyết gia hạn đối với số tiền sử dụng đất phải nộp còn lại theoNghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 và Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày08/2/2013 của Bộ Tài chính, với số tiền là 5.152.437.430.658 đồng (tổng số tiềnsử dụng đất phải nộp là 7.034.052.596.747 đồng, trừ đi số tiền sử dụng đất đãnộp và được đối trừ là (1.881.615.166.089 đồng).

Căn cứ quy định và thực tế theotrình bày của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu trên, giao Cục Thuế thành phố HàNội rà soát lại nghĩa vụ của Công ty: Nếu Công ty đã nộp tiền sử dụng đất vàongân sách nhà nước là 970.930.963.477 đồng và được đối trừ với giá trị khốilượng công trình xây dựng đường thuộc nguồn vốn ngân sách cấp phát theo các quyếtđịnh của UBND thành phố Hà Nội (Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 là:504.408.202.612 đồng và số tiền 406.276.000.000 đồng tại Quyết định số 4153/QĐ-UBND thời điểm đối trừ vào ngày 15/5/2013). Đến nay, Công ty không cònnợ ngân sách nhà nước thì đồng ý với ý kiến đề xuất xử lý của Cục Thuế thànhphố Hà Nội.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếđược biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn