BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4339 TC/TCT
V/v áp mã số thuế mặt hàng máy đóng bao xi măng

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty cổ phần sản xuất thương mại Thái Dương
( Số 9, hẻm 74/1 ngõ Thịnh Hào, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 09/CV-XNK /2003 của Công ty cổ phần sản xuất thương mại Thái Dương về việc phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu mặt hàng máy đóng bao xi măng loại hai vòi, công suất 30 tấn/ giờ, đóng loại bao 50 kg, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 99/2000/TT-BTC ngày 12/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại tập hợp các máy móc, thiết bị của thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ theo Biểu thuế nhập khẩu thì:

Hàng hoá nhập khẩu là một tập hợp các máy móc thuộc nhóm, phân nhóm hàng hoá của các Chương 84,85,88,89,90 của Biểu thuế nhập khẩu hiện hạnh được áp dụng nguyên tắc phân loại theo máy chính để tính thuế nhập khẩu. trường hợp máy chính có mức thuế nhập khẩu cao hơn mức thuế nhập khẩu của máy móc thiết bị khác trong tập hợp các máy móc nhập khẩu thì các doanh nghiệp đựoc tuỳ chọn việc áp dụng cách phân loại theo máy chính hoặc phân loại theo từng máy.

Đối với lô hàng máy đóng bao xi măng hai vòi đề nghị Công ty làm việc cụ thể đối với cơ quan chức năng (Bộ Công nghiệp) để xác định máy chính của lô hàng trên cơ sở đó xác định mức thuế nhập khẩu phải nộp theo quy định.

Trường hợp máy chính được xác định là máy đóng gói hoặc đóng kín thì thuộc nhóm 8422, mã số 8422,40.00 thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm)

Bộ Tài chính trả lời để công ty cổ phần sản xuất thương mại Thái dương được biết./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An