BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 434/BTC-ĐT
V/v báo cáo tình hình quyết toán DAHT năm 2012

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Theo quy định về chế độ báo cáo tình hình quyếttoán dự án hoàn thành tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tàichính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn Nhà nước; các Bộ,ngành, địa phương tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2012 gửi BộTài chính chậm nhất vào ngày 30/01/2013.

Tại điểm 5 công văn số 5043/BTC-ĐTngày 16/4/2012 của Bộ Tài chính về việc công khai tình hình quyết toán DAHT năm2011 có đề nghị các Bộ, ngành, địa phương hàng năm báo cáo về Bộ Tài chính vềviệc xử lý vi phạm đối với các đơn vị, các chủ đầu tư trong việc thực hiện quyếttoán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạiđiểm 2 Công văn số 921/TTg-KTTH ngày 20/6/2008 chậm nhấtvào ngày 30/01 năm sau.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ, cơ quan khác Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương và các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước hoàn thành báo cáo tìnhhình quyết toán dự án hoàn thành theo Mẫu số 11/QTDA Thông tư số 19/2011/TT-BTC và báo cáo việc xử lý vi phạm theo Công văn số 921/TTg-KTTH gửi Bộ Tài chínhđúng thời hạn để tổng hợp báo cáo Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ ĐT. (200)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh