BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 434/BXD-HĐXD
V/v: Trả lời Công ty CP TVXD 668

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựngT668.

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng T668 có văn bản số 06/CV-T668 ngày 04/3/2009 đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn việc áp dụng thiết kếđiển hình trong Đề án kiên cố hoá trường học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn2008-2012 của tỉnh Sơn La. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại mục Hướng dẫn áp dụng (trang 9A) Tập thiết kế mẫu Nhà ởcông vụ cho giáo viên phục vụ Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụcho giáo viên ban hành kèm theo Quyết định 13/2008/QĐ-BXD ngày 23/10/2008 củaBộ trưởng Bộ xây dựng đã nêu: "Mẫu thiết kế chỉ hướng dẫn phần công trìnhxây dựng trên mặt đất. Khi triển khai thiết kế thi công, phải tiến hành khảosát địa chất công trình và bổ sung phần thiết kế nền móng".

Như vậy, khi áp dụng thiết kế mẫu cho công trình xây dựng,nhà thầu thiết kế và chủ đầu tư phải căn cứ vào điều kiện địa hình, địa chấtcủa địa điểm xây dựng để thiết kế phần san nền và phần nền móng công trình chophù hợp, đảm bảo an toàn và ổn định công trình. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầutư và nhà thầu trong công tác khảo sát, thiết kế được quy định tại Điều 50, 51,57 và 58 Luật Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng. Công ty Cổ phần Tư vấnxây dựng T668 căn cứ ý kiến trên để triển khai thực hiện công tác tư vấn, khảosát, thiết kế cho các công trình thuộc Đề án theo đúng các quy định của phápluật về xây dựng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, PC, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang