1. Công văn 434/BXD-KHCN 2017 phòng cháy chữa cháy thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1

 

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 434/BXD-KHCN
V/v giải pháp PCCC bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Nha Trang Bay

Bộ Xây dựng đã nhận công văn tháng 7/2017 của Công ty Cổ Phần Nha Trang Bay về vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD , Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD ), Công ty Cổ Phần Nha Trang Bay đã đề xuất luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 cho công trình Tổ hợp công trình hỗn hợp khách sạn, dịch vụ và chung cư, xây dựng tại số 25-26 Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại văn bản số 4352/PCCC&CNCH-P6 ngày 03/8/2017. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD , Bộ Xây dựng đồng ý cho phép giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế 02 thang bộ loại N3 thay thế thang loại N1 tại trục (20-21, E-F) và trục (7-8, E-G) cho công trình nêu trên theo đúng hồ sơ thiết kế các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 4352/PCCC&CNCH-P6.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ Phần Nha Trang Bay tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.
 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG


Hoàng Quang Nhu

2. Công văn 435/BXD-KHCN 2017 phòng cháy chữa cháy thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1

 

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 435/BXD-KHCN
V/v giải pháp PCCC bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư Đại Đông Á

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 32/DDA /BXD ngày 24/7/2017 của Công ty Cổ phần đầu tư Đại Đông Á về hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD ), Công ty Cổ phần đầu tư Đại Đông Á đã đề xuất luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 cho công trình Tòa nhà Đại Đông Á, xây dựng tại Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang 1, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội và đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại văn bản số 4059/PCCC&CNCH-P6 ngày 18/7/2017. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD , Bộ Xây dựng đồng ý cho phép giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế 01 thang bộ loại N3 thay thế thang loại N1 tại trục (11-14, M-O) cho công trình nêu trên theo đúng hồ sơ thiết kế các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 4059/PCCC&CNCH-P6.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư Đại Đông Á tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Hoàng Quang Nhu

3. Công văn 329/BXD-KHCN 2017 giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung

 

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 329/BXD-KHCN
V/v giải pháp PCCC bổ sung cho thang loại 3 thay thế thang N1

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Anh Phát Nha Trang

Bộ Xây dựng nhận công văn số 38/CV /2016 ngày 30/5/2017 của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Anh Phát Nha Trang về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD ). Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Anh Phát Nha Trang đã đề xuất các luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn loại 3 thay thế thang N1 cho công trình Khách sạn Maple Lear, xây dựng tại số 120/39 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý và trả lời tại văn bản số 3411/PCCC&CNCH-P6 ngày 09/6/2017. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD , Bộ Xây dựng thống nhất với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12-QCVN 06:2010/BXD cho công trình nêu trên để thiết kế thang loại 3 thay thế thang N1 theo đúng các nội dung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 3411/PCCC&CNCH-P6.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Anh Phát Nha Trang tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Hoàng Quang Nhu