BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 434/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Cần Thơ;
- Công ty TNHH MTV Gạo Việt;
(Địa chỉ: QL 91, KV Long Thạnh 2, P. Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ)
- Công ty CP thức ăn thủy sản Hùng Vương Vĩnh Long.
(Địa chỉ: Tổ 14, ấp Thủy Thuận, xã An Phước, Mang Thít, Vĩnh Long)

Trả lời công văn số 294/CT-TTHT ngày 2/12/2014 củaCục Thuế thành phố Cần Thơ; công văn số 51/CV-HVVL ngày 27/11/2014 của Công tyCổ phần thức ăn thủy sản Hùng Vương Vĩnh Longcông văn số 80/2014.GV ngày 15/11/2014 của Công ty TNHH MTV Gạo Việt về thuế suấtthuế GTGT đối với mặt hàng cám sấy, bã đậu nành, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Về nội dung này, Bộ Tài chính đã có công văn số 7062/BTC-TCT ngày29/5/2014, công văn số 11604/BTC-TCT ngày 19/8/2014, công văn số 15895/BTC-CST ngày 31/10/2014 và côngvăn số 222/TCT-CS ngày 20/01/2015 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố CầnThơ, Công ty TNHH MTV Gạo Việt và Công ty Cổ phần thức ăn thủy sản Hùng VươngVĩnh Long biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Cục Thuế tỉnh: Đồng Tháp, Vĩnh Long;
- Vụ PC, CST - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân