THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 434/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án do FAO tài trợ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1265/BKH-KTĐNngày 02 tháng 3 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bổ sung Dự án “Tăng cường năng lực nhằm nângcao các hoạt động tổng hợp và có điều phối trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai vàthích ứng với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp ở vùng núi phía Bắc Việt Nam”vào Danh mục các dự án do Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) tài trợ chínhthức giai đoạn 2006 - 2010, với nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư nêu tại văn bản trên.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện,phê duyệt, ký văn kiện Dự án với FAO và triển khai thực hiện theo quy định hiệnhành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để báo cáo);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm