BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4341/BGTVT-CQLXD
V/v: Hướng dẫn tạm thời triển khai thực hiện một số nội dung của Nghị định 15/2013/NĐ-CP đối với các dự án xây dựng công trình giao thông do Bộ GTVT quản lý.

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành;r
- Các Sở Giao thông vận tải;
- Các Ban QLDA: 1, 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Đường Hồ Chí Minh;
- Các Tổng công ty: ĐTPT&QLDA HTGT Cửu Long, Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Nghị định số15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng (sau đâygọi tắt là Nghị định 15/2013/NĐ-CP ) đã được Chính phủ ban hành và có hiệu lựcthi hành từ ngày 15/4/2013. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang khấn trương soạn thảocác Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP dự kiến sẽ ban hànhvào cuối tháng 5/2013.

Trong thời giancác Thông tư hướng dẫn chưa được ban hành, để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắctrong quá trình triển khai thực hiện các dự án xây dựng công trình giao thông,Bộ GTVT hướng dẫn tạm thòi triến khai thực hiện một số nội dung của Nghị định15/2013/NĐ-CP đối với các dự án xây dựng công trình giao thông do Bộ GTVT quảnlý, cụ thể như sau:

1. Về phân cấpcông trình giao thông để phục vụ công tác quản lý chất lượng theo quy định củaNghị định 15/2013/NĐ-CP :

- Đối với các dựán đã quyết định đầu tư trước ngày Thông tư hướng dẫn về phân cấp công trìnhtheo quy định của Nghị định 15/2013/NĐ-CP (do Bộ Xây dựng ban hành) có hiệulực, thì cấp công trình xác định theo nội dung đã được phê duyệt trong quyếtđịnh đầu tư.

- Đối với các dựán quyết định đầu tư sau ngày Thông tư hướng dẫn về phân cấp công trình theoquy định của Nghị định 15/2013/NĐ-CP (do Bộ Xây dựng ban hành) có hiệu lực, thìcấp công trình xác định theo nội dung quy định của Thông tư hướng dẫn.

2. Về thẩm trathiết kế của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Điều 21, Nghị định15/2013/NĐ-CP :

2.1. Đối với cáccông trình, dự án do Bộ GTVT làm Chủ đầu tư: Giao Cục Quản lý xây dựng và chấtlượng công trình giao thông thực hiện công tác thẩm tra thiết kế của cơ quanquản lý nhà nước đồng thời với công tác thấm định, phê duyệt thiết kế.

2.2. Đối với cáccông trình, dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, BTO, BT, PPP do Bộ GTVTlà cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Giao Cục Quản lý xây dựng và chất lượng côngtrình giao thông chủ trì, phối hợp với Vụ KHCN, Vụ KHĐT, Ban PPP và các Tổngcục, Cục quản lý chuyên ngành (tùy theo từng lĩnh vực, công trình cụ thể khicần thiết) tổ chức thực hiện công tác thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhànước về xây dựng.

2.3. Đối với cáccông trình, dự án còn lại (ngoài các quy định tại mục 2.1, 2.2 nêu trên) thuộctrách nhiệm thẩm tra thiết kế của Bộ GTVT theo quy định tại điểm a, khoản 2,Điều 21, Nghị định 15/2013/NĐ-CP :

- Công trình cấpđặc biệt, công trình cấp I đi qua địa bàn hai tỉnh, thành phố trở lên: Giao CụcQuản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông chủ trì, phối hợp với VụKHCN, Vụ KHĐT và các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành (tùy theo từng lĩnhvực, công trình cụ thế khi cần thiết) tố chức thực hiện công tác thẩm tra thiếtkế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

- Các công trìnhcấp khác còn lại: giao các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thực hiện côngtác thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

+ Công trình đườngbộ: Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện.

+ Công trình đườngsắt: Giao Cục Đường sắt Việt Nam thực hiện.

+ Công trình đườngthủy: Giao Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thực hiện.

+ Công trình hànghải: Giao Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện.

+ Công trình hàngkhông: Giao Cục Hàng không Việt Nam thực hiện.

2.4. Các Ban QLDA(đối với dự án Bộ GTVT làm Chủ đầu tư), các Chủ đầu tư, các Nhà đầu tư (đối vớicác dự án khác): tố chức nghiệm thu hồ sơ khảo sát, hồ sơ thiết kế trước khigửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước để thẩm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng hồsơ khảo sát, hồ sơ thiết kế trình thẩm tra.

3. Về kiểm tracông tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của cơ quan quản lý nhà nướctheo quy định tại Điều 32, Nghị định 15/2013/NĐ-CP :

3.1. Các cơ quanchuyên môn của Bộ GTVT được giao nhiệm vụ thẩm tra thiết kế theo phân công tạimục 2 nêu trên, đồng thời thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trìnhvào sử dụng.

3.2. Các Ban QLDA(đối với dự án Bộ GTVT làm Chủ đầu tư), các Chủ đầu tư, các Nhà đầu tư (đối vớicác dự án còn lại): chịu trách nhiệm quản lý chất lượng thi công xây dựng côngtrình theo quy định đối với toàn bộ các hạng mục công trình, công trình (baogồm cả các khối lượng thực hiện trước và sau khi có công tác kiểm tra nghiệmthu đưa công trình vào sử dụng của cơ quan quản lý nhà nước).

4.Về tổ chức thực hiện và xử lý chuyển tiếp:

4.1. Thẩm trathiết kế của cơ quan quản lý nhà nước:

- Đối với các dựán đã ký hợp đồng với Tư vấn thẩm tra, đã tổ chức thẩm tra thiết kế toàn bộcông trình hoặc một số hạng mục công trình (gói thầu) trước ngày 15/4/2013: cácChủ đầu tư, Nhà đầu tư tiếp tục tổ chức thẩm tra, phê duyệt thiết kế cho tất cảcác hạng mục công trình (gói thầu) còn lại, đồng thời gửi kết quả thấm tra, phêduyệt thiết kế đến cơ quan chuyên môn thuộc Bộ GTVT (theo quy định tại mục 2)để theo dõi và quản lý thực hiện.

- Đối với các dựán chưa ký hợp đồng với Tư vấn thẩm tra: các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư xin ý kiếnthỏa thuận của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ GTVT (theo quy định tại mục 2)về điều kiện năng lực của đơn vị Tư vấn thẩm tra, về các nội dung thẩm tra đểtổ chức lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị Tư vấn thẩm tra và tổ chức thẩmtra theo các nội dung quy định của Nghị định 15/2013/NĐ-CP .

4.2. Kiểm tra côngtác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của cơ quan quản lý nhà nước:

- Đối với các côngtrình, hạng mục công trình đã hoàn thành trước ngày 15/4/2013 thì Chủ đầu tư,Nhà đầu tư tổ chức nghiệm thu theo các quy định của Nghị định số 209/2004/NĐ-CPngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004.

- Đối với các côngtrình, hạng mục công trình đã triển khai thi công và hoàn thành sau ngày15/4/2013 thì Chủ đầu tư, Nhà đầu tư và các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ GTVT(theo quy định tại mục 3) tổ chức nghiệm thu đưa công trình, hạng mục côngtrình vào sử dụng theo các quy định của Nghị định 15/2013/NĐ-CP .

Trong quá trìnhtriển khai thực hiện nếu có vướng mắc hoặc có các Thông tư hướng dẫn thực hiệnNghị định 15/2013/NĐ-CP được ban hành làm các nội dung hướng dẫn nêu trên khôngcòn phù hợp, thì các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan kịp thời có văn bản đếxuất báo cáo Bộ GTVT xem xét đê điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Xây dựng;
- Các Vụ: KHĐT, TC, KHCN, Ban PPP;
- Trang thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, CQLXD (3 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông