BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4341/TCT-KK
V/v khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 5497/CT-KTr2 ngày 8/9/2010 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, về việc hoàn trả khoản thuNSNN về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.3 MụcIII Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008, quy định về điều kiệnkhấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 5.12 MụcIV Phần B thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007; Điểm 2.12 Mục IV Phần Bthông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sử dụng hoá đơn, chứng từ;

Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 7602/BTC-TCT ngày 28/5/2009 của Bộ Tài chính về việc điều kiện khấu trừ thuếGTGT;

Căn cứ Biên bản bàn giao số 348/BBBG-CMT GĐI ngày 20/02/2009 giữa Công ty CP Tân Cảng Cái Mép và Công tyTân Cảng Sài Gòn (Theo Quyết định số 4262/QĐ-BQP ngày 23/12/2008 của Bộ Quốcphòng);

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên,trường hợp Công ty CP Tân Cảng Cái Mép được thành lập năm 2008 trên cơ sở gópvốn từ các công ty, trong đó Công ty Tân Cảng Sài Gòn là 83,6%. Năm 2006 Côngty Tân Cảng Sài Gòn đầu tư XD một phần cảng container Cái Mép Thượng GĐ I, sauđó Bộ Quốc phòng có QĐ số 4262/QĐ-BQP ngày 23/12/2008 phê duyệt điều chỉnh chứcnăng chủ đầu tư thực hiện DA xây dựng công trình Container Cái Mép Thượng GĐ Icho Công ty CP Tân Cảng Cái mép thay thế Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Hai bên bàngiao số liệu và các hồ sơ hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng theo biên bànbàn giao số 348/BBBG-CMT GĐI ngày 20/02/2009, trong đó có hạng mục công trìnhhoàn thành chưa nghiệm thu và đang thi công dở dang do cng ty Tân Cảng Sài Gònđã ứng trước và thanh toán tiền cho nhà thầu nhưng chưa nhận hoá đơn theo hợpđồng đã ký với nhà thầu. Sau khi công trình hoàn thành, nhà thầu phát hành hoáđơn GTGT đối với toàn bộ giá trị công trình cho Công ty CP Tân Cảng Cái Mép.Công ty CP Tân Cảng Cái Mép thanh toán phần còn lại theo quyết toán và đã kêkhai thuế GTGT đầu vào là phù hợp với quy định tại Điểm 2.12 Mục IV Phần BThông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên.

Đối với hạng mục công trình chưanghiệm thu và đang thi công dở dang mà Công ty Tân Cảng Sải Gòn đã ứng trước vàthanh toán tiền cho nhà thầu trước ngày 01/01/2009 phù hợp với quy định tronghợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng, thì được khấu trừ thuế GTGT đôi với hàng hóa,dịch vụ mua vào từng lần theo hoá đơn có giá thanh toán từ 20 triệu đồng trởlên tương ứng với số tiền đã tạm ứng. Trường hợp sau khi bù trừ tiền tạm ứngtrước ngày 01/01/2009, phần thanh toán còn lại có giá trị từ 20 triệu đồng trởlên chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngânhàng. Công ty CP Tân Cảng Cái Mép và Công ty Tân Cảng Sài Gòn phải chịu tráchnhiệm trước pháp luật về tính chính xác của tài liệu và số liệu kê khai.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định tại cácvăn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác cóliên quan và hướng dẫn tại công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST –BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải