BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4344/LĐTBXH-BHXH
V/v bảo lưu chế độ hưu BHXH nông dân Nghệ An

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 6821/UBND-VXngày 15/10/2009 của quý Ủy ban về việc đề nghị bảo lưu chế độ hưu bảo hiểm xãhội nông dân Nghệ An, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 6Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tưsố 12/2009/TT-BLĐTBXH ngày 28/4/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,Thông tư số 102/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính và Thông tư số 07/2009/TT-BNV ngày 14/7/2009 của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đãban hành quyết định số 4766/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 chấm dứt hoạt động của Bảohiểm xã hội nông dân Nghệ An kể từ ngày 01/10/2009.

Như vậy, trước thời điểm Ủy bannhân dân tỉnh ra quyết định thì mọi hoạt động của Bảo hiểm xã hội nông dân NghệAn vẫn phải được thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xãhội nông dân. Việc Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An giải quyết cho 131 trườnghợp đủ điều kiện nghỉ hưu trước thời điểm chấm dứt hoạt động Bảo hiểm xã hộinông dân (từ ngày 01/10/2009) là đúng thẩm quyền và không trái với quy định củaQuyết định số 41/2009/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn nêu trên. Sau khi hưởngchế độ hưu trí, 131 trường hợp này thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tạiKhoản 3 Điều 2 Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chínhphủ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộitrả lời để quý Ủy ban được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VP, BHXH;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân