BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4344/TCT-CS
V/v giải đáp chính sách về lệ phí trước bạ.

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi: Công ty TNHH Tân Phước Lộc.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/TPL-BTC ngày1/10/2010 của Công ty TNHH Tân Phước Lộc về việc xin giải đáp thắc mắc về lệphí trước bạ tài sản là hàng hoá. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại Khoản 17, Điều 3, Chương I, Thông tư số 68/2010/TT-BTCngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định cáctrường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ như sau:

"Tài sản là hàng hoá được phép kinh doanh của tổ chức,cá nhân đăng ký hoạt động kinh doanh mà không đăng ký quyền sở hữu, sử dụng vớicơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Tân PhướcLộc nhập khẩu phương tiện vận tải (xe ô tô các loại) về để làm hàng hoá, khôngđăng ký quyền sở hữu, sử dụng, sau đó bán cho các tổ chức, cá nhân khác thìCông ty TNHH Tân Phước Lộc thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ đối vớihàng hoá nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để công ty TNHH Tân Phước Lộc đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai