BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4345/BCT-XNK
V/v nhập khẩu dầu bôi trơn phục vụ sản xuất

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Baosteel Can Making Việt Nam
(số 2 Vsip II-A, đường số 5, KCN Việt Nam - Singapore II, H. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn 14/2013/CVGT ngày01 tháng 4 năm 2013 của Công ty TNHH Baosteel Can Making Việt Nam về việc xingiấy phép nhập khẩu dầu bôi trơn dùng trong dây chuyền sản xuất lon nhôm;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đầu tư số463023000367 của Công ty do Ban Quản lý Khu Công nghiệp Việt Nam - Singaporecấp;

Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương đồng ý Công ty TNHHBaosteel Can Making Việt Nam được nhập khẩu dầu bôi trơn cổ lon, mã số HS27101943, để phục vụ trên dây chuyền sản xuất lon nhôm đặt tại nhà máy của Côngty theo quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của BộThương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu,gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốnđầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtĐầu tư.

Đề nghị Công ty TNHH Baosteel CanMaking Việt Nam làm thủ tục nhập khẩu dầu bôi trơn cổ lon trực tiếp tại cơ quanHải quan và chỉ sử dụng dầu bôi trơn này để phục vụ sản xuất nắp lon bằng nhômcủa Công ty, không nhượng bán kinh doanh trên thị trường hoặc sử dụng vào mụcđích khác.

Bộ Công Thương thông báo để Công tybiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Tuấn Anh;
- TCHQ;
- Cục HQ tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, CN (khanhhg)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang