BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4346/LĐTBXH-TL
V/v Giải thích quy định của pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2004

Kính gửi:

Công ty TNHH SAKURAI VIETNAM
Lô D2-KCN Thăng Long - Đông Anh - Hà Nội

Trả lời công văn số 156/CV-SKVN ngày 23/11/2004 của Công ty TNHH Sakurai Vietnam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, Điều 60 của Bộ luật Lao động quy định: người sử dụng lao động không được áp dụng việc xử phạt bằng hình thức cúp lương của người lao động. Nghĩa là người sử dụng lao động không được trừ tiền lương, phạt tiền như là hình thức xử lý kỷ luật lao động.

Trường hợp Công ty hỏi cần căn cứ vào nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể và quy chế trả lương của doanh nghiệp để xử lý, cụ thể:

Nếu các văn bản trên quy định chỉ trả lương cho những giờ làm việc thực tế, thì người lao động không được thanh toán tiền lương của những giờ không làm việc do đi muộn, về sớm không có lý do. Việc không thanh toán lương này không được coi là cúp lương.

Khi đã không thanh toán lương cho những giờ người lao động đi làm muộn, về sớm, thì người sử dụng lao động không được áp dụng các hình thức kỷ luật khác đối với người lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty được biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân