BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4347/LĐTBXH-LĐTL
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 98/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để triển khai thực hiện Nghị định số 98/2009/NĐ-CP ngày 30tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với laođộng Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổchức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam (sauđây gọi tắt là Nghị định số 98/2009/NĐ-CP ); Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộiđề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộcChính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉđạo các cơ quan chức năng thực hiện một số công việc sau:

1. Tổ chức phổ biến trực tiếp đến nhà đầu tư các quy địnhphải thực hiện tại Nghị định số 98/2009/NĐ-CP ; phối hợp với Liên đoàn Lao độngđịa phương đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở các doanh nghiệp trên địa bàn.

2. Tuyên truyền, giải thích trên các phương tiện thông tintruyền thông (đài truyền hình, đài phát thanh, các báo) về nội dung của Nghịđịnh số 98/2009/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan quy định vềquyền, lợi ích đối với người lao động mà người sử dụng lao động phải thực hiện.

3. Khi triển khai thực hiện cần nắm vững và giải thích thốngnhất cho doanh nghiệp một số nội dung sau:

a) Người lao động hưởng mức lương tối thiểu theo quy địnhtại Điều 1 Nghị định số 98/2009/NĐ-CP là người lao động làm công việc giản đơnnhất không phải qua học nghề trong điều kiện lao động bình thường.

b) Người lao động đã qua học nghề hưởng lương theo quy địnhtại khoản 2, Điều 2 Nghị định số 98/2009/NĐ-CP bao gồm:

- Những người đã qua học nghề và được cấp chứng chỉ nghề,bằng nghề, bằng trung học nghề theo quy định tại Nghị định số 90/CP ngày 24tháng 11 năm 1993 quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệthống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo;

- Những người đã qua học nghề và được cấp chứng chỉ nghề,bằng nghề theo quy định tại Luật Giáo dục năm 1998 và Luật Giáo dục năm 2005;

- Những người đã qua học nghề và được cấp chứng chỉ theochương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệptrung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trìnhhọc nghề theo hợp đồng học nghề quy định tại Luật Dạy nghề;

- Những người đã qua học nghề và được cấp văn bằng, chứngchỉ nghề của nước ngoài;

- Những người làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề vàđược doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề hoặc tự học nghề được doanh nghiệp kiểmtra phù hợp với yêu cầu công việc.

c) Đối với các doanh nghiệp đang trả lương cho người laođộng làm công việc giản đơn nhất không phải qua học nghề trong điều kiện laođộng bình thường thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 1 Nghịđịnh số 98/2009/NĐ-CP thì phải điều chỉnh lại cho bằng mức lương tối thiểu vùngquy định.

d) Đối với các doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn có sựdịch chuyển vùng quy định tại Nghị định số 98/2009/NĐ-CP so với Nghị định số 111/2008/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ thì phải thực hiện theomức lương tối thiểu vùng mới quy định tại Nghị định số 98/2009/NĐ-CP

đ) Doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địabàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bànnào áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn đó.

e) Việc áp dụng mức lương đối với lao động đã qua đào tạonghề cụ thể như sau:

- Đối với người lao động đã qua học nghề mà người sử dụnglao động đang trả lương theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị định số111/2008/NĐ-CP hoặc đang trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy địnhtại khoản 2, Điều 2 Nghị định số 98/2009/NĐ-CP hoặc người lao động sau khi thửviệc đã được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 01 năm 2010 thì kể từ ngày 01 tháng01 năm 2010 trở đi phải điều chỉnh theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị địnhsố 98/2009/NĐ-CP (trả cao hơn 7% so với mức lương tối thiểu quy định tại Điều 1Nghị định số 98/2009/NĐ-CP ).

- Đối với người lao động đã qua học nghề được tuyển dụng từngày 01 tháng 01 năm 2010 trở đi thì sau khi thử việc theo quy định tại Điều 32Bộ luật Lao động và Điều 7 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luậtLao động về hợp đồng lao động phải trả cao hơn 7% so với mức lương tối thiểuquy định tại Điều 1 Nghị định số 98/2009/NĐ-CP .

g) Khi áp dụng các quy định tại Nghị định số 98/2009/NĐ-CP nêu trên thì người sử dụng lao động không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độđã được pháp luật lao động quy định như: tiền lương trả khi làm thêm giờ; tiềnlương làm việc vào ban đêm; tiền lương hoặc phụ cấp làm việc trong điều kiệnlao động nặng nhọc, độc hại; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chứcdanh nghề nặng nhọc, độc hại.

Đối với các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanhnghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc thỏaước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

h) Đối với các mức lương được thỏa thuận trong hợp đồng laođộng hoặc trong thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng theo quy địnhtại Điều 57 Bộ luật Lao động và Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaBộ luật Lao động về tiền lương thì mức điều chỉnh cụ thể do người sử dụng laođộng và người lao động hoặc tổ chức công đoàn đại diện cho người lao động trongdoanh nghiệp thỏa thuận căn cứ vào mặt bằng tiền công trên thị trường, giá cảsinh hoạt và phải bảo đảm quan hệ hợp lý giữa người mới được tuyển dụng vàngười có thâm niên làm việc tại doanh nghiệp.

4. Để bảo đảm quyền lợi của người lao động theo quy định củapháp luật lao động, yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phươngphải giám sát, kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sungthang lương, bảng lương, phụ cấp lương và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nướcvề lao động tại địa phương theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Bộ luật Lao động về tiền lương; thực hiện ký kết hợp đồng lao động, thỏaước lao động tập thể, xây dựng định mức lao động, thực hiện chế độ trả lươnglàm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ nâng bậc lương, chế độ tiền thưởng,chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơitheo quy định của pháp luật lao động.

5. Đầu quý II năm 2010, đề nghị tổng hợp, báo cáo tình hìnhtriển khai thực hiện các công việc trên về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.Trong quá trình thực hiện quy định tại các Nghị định nếu phát sinh vướng mắc màBộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngkhông giải quyết được thì báo cáo ngay để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộixử lý kịp thời./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Lưu VT, Vụ LĐ-TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân