BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4348/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH túi xách Simone Việt Nam
(Khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang)

Trả lời công văn số 11112013/PKT ngày 11/11/2013của Công ty TNHH túi xách Simone Việt Nam TG đề nghị hướng dẫn về gia hạn nộpthuế TNDN theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và Thông tư số 16/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính quy định:

"Điều 1. Gia hạn nộp thuế thu nhập doanhnghiệp

1. Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp quý I và03 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanhnghiệp phát sinh phải nộp quý II và quý III năm 2013 cho các đối tượng sau:

b) Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (sử dụngtrên 300 lao động) trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: Nông sản, lâmsản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng công trình hạ tầngkinh tế - xã hội (sau đây gọi chung là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động)."

Căn cứ theo quy định nêu trên và nội dung công vănhỏi của Công ty, Tổng cục Thuế thấy rằng nội dung trả lời tại công văn số 879/CT-TTHT ngày 07/11/2013 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang đối với công ty là phùhợp với quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH túi xáchSimone Việt Nam TG biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Tiền Giang;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hải