BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4349/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1453/CT-TTKT ngày 08/9/2010 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc hoàn thuế giátrị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH DELTA-VALLEY Bình Thuận, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Căn cứ điểm 3.3 Mục II Phần B Thôngtư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CPngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtQuản lý thuế;

Căn cứ điểm 1, điểm 2 Mục I Phần DThông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếGTGT và điểm 1, điểm 2 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, thì:

- Trường hợp Công ty TNHHDELTA-VALLEY Bình Thuận là cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đãđăng ký kinh doanh và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đang tronggiai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, phát sinh thuế GTGT đầu vào của cáckhoản chi phí liên quan đến việc triển khai dự án, tạo thành giá trị tài sản đầutư của doanh nghiệp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư theo quy định tạiThông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hoặc Thông tư số129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính tương ứng với thời gian phátsinh số thuế GTGT đề nghị hoàn của doanh nghiệp:

+ Nếu thời gian phát sinh số thuếGTGT đề nghị hoàn trước ngày 01/01/2009 (ngày Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính có hiệu lực) thì áp dụng quy định về hoàn thuế GTGTcho dự án đầu tư theo hướng dẫn tại điểm 2 Mục I Phần D Thông tư số32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính.

+ Nếu thời gian phát sinh số thuếGTGT đề nghị hoàn từ ngày 01/01/2009 trở đi thì áp dụng quy định về hoàn thuếGTGT cho dự án đầu tư theo hướng dẫn tại điểm 2 Phần C Thông tư số129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

- Đối với hàng hoá, dịch vụ mua vàophục vụ sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT trong trường hợpngười nộp thuế từ khi thành lập đến thời điểm đề nghị hoàn thuế chưa phát sinhthuế GTGT đầu ra thì không được xét hoàn thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Bình Thuận được biết, căn cứ tình hình thực tế của dự án để hướng dẫn đơnvị thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy định pháp luật về thuế và cácvăn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST –BTC;
- Vụ PC, CS – TCT;
- Lưu: VT, KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải